Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website The Love Bag.com (website) en op alle aanbiedingen en offertes van The Love Bag B.V. die tot stand komen tussen u en The Love Bag.
Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
2.2 The Love Bag kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.
Artikel 3 – Gegevens
3.1 U hoeft zich niet in te schrijven om de website te kunnen bekijken. Registratie is alleen nodig alvorens u overgaat tot een aankoop van een product. Uw registratie gegevens zijn belangrijk en u bent verplicht om de informatie over uzelf te verstrekken die juist, accuraat en compleet is in alle opzichten. U gaat ermee akkoord om ons onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen die relevant zijn voor uw inschrijving door ons te informeren via info@thelovebag.eu.
Het is niet toegestaan meer dan één account te openen. The Love Bag B.V. behoud zich het recht voor om inschrijvingen en verkoop van producten te weigeren.
3.2 The Love Bag garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 The Love Bag zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van The Love Bag van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door The Love Bag is geaccepteerd.
Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 5 dagen.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail aan info@thelovebag.eu te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal thelovebag.eu het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.
Artikel 7 – Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. thelovebag.eu zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen/gebruikt, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en opdrachtkaartjes.
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
7.3 Uitverkoop producten kunnen niet worden geretourneerd.
Artikel 8 – Garanties
8.1 thelovebag.eu garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal thelovebag.eu binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt thelovebag.eu ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is thelovebag.eu gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van thelovebag.eu, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
thelovebag.eu blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 10 – Betaling
10.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening.
10.2 thelovebag.eu gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.
Artikel 11 – Incassokosten
Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan The Love Bag niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die The Love Bag moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als The Love Bag kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij The Love Bag, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie The Love Bag niet gelieerd is.
12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Indien door The Love Bag geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van The Love Bag jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9
Artikel 14 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 15 – Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. The Love Bag heeft geen zeggenschap over deze websites. The Love Bag is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 16 – Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
16.2 De administratie van The Love Bag geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
16.3 The Love Bag is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
16.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. The Love Bag zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door The Love Bag aangepast worden. The Love Bag adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.